Η συγκεκριμένη τεχνική έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως με τη γέννηση πολλών υγιών παιδιών. Δυο μεγάλοι επιστημονικοί οργανισμοί (Ο Διεθνής Οργανισμός Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης και το τμήμα Γενετική της Αναπαραγωγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής) έχουν συνταχθεί και συνέρχονται τακτικά για την καταγραφή των στοιχείων, τον έλεγχο και την εποικοδομητική χρήση της συγκεκριμένης εξέτασης αλλά και την εξέλιξη της με την εφαρμογή τεχνικών μεγαλύτερης ευαισθησίας.

Μια νέα μέθοδος που εφαρμόζεται τελευταία στην ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ είναι το karyomapping το μπορεί να εφαρμοσθεί ταυτόχρονα για την ανάλυση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών και για την ανίχνευση των πιο κοινών μεταλλάξεων των πιο συχνών μονογονιδιακών νοσημάτων π.χ της β- θαλασσαιμίας και της ινοκυστικής νόσου στο ίδιο δείγμα (σε ένα και μόνο κύτταρο) και πρόκειται να βοηθήσει ζευγάρια ιστορικό κληρονομικότητας σε μονογονιδιακά νοσήματα και αποβολές πρώτου τριμήνου λόγω χρωμοσωμικών ανωμαλιών.